Skip to Content

תקנון תחרות בסושיאל

בין התאריכים 17.7.2020-17.06.2020 תערוך משתלת נירוונה מבצע להלן: "עורכת

המבצע" – תחרות עיצוב גינות

 

1.המבצע ייערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת

מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1007( "להלן: "ההיתר הכללי"(, והוא יהיה כפוף

להוראות תקנון זה.

1.2.עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו

ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד התחרות, בכל עת, בכפוף להוראות

הדין, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של המרכז בכתובת: https://www.facebook.com/mashtelatnirvana/ או באינסטגרם https://www.instagram.com/mashtelat_nirvana/

 

ובכתובת המרכז של האינטרנט ובאתר: https://mnirvana.co.il/, להלן יחד דף הפייסבוק ואתר האינטרנט: "אתר האינטרנט".

1.3 .ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן במשתלת נירוונה, מושב עין עירון במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

2 .פרשנות

2.1 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים

כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה או ברבים.

2.4.כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

3 .הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

3.1" .עורכת המבצע" –משתלת נירוונה, מושב עין עירון, ח.פ 051250660

3.2"  המרכז" – משתלת נירוונה, מושב עין עירון.

3.3"משתתף בתחרות" – משתתף בתחרות הוא העומד בתנאי ההשתתפות המפורטים בסעיף 6.1 וסעיף 6.2

להלן "התחרות":

3.4" .הפרסום" – המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף 7 להלן.

3.5" .המבצע" – כהגדרתו בסעיף 1 לעיל.

3.6" .הפרס" – כהגדרתו בסעיף 7.1 (בהמשך התקנון)

3.7" .הזוכה בתחרות" – משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 5 להלן, ששמו עלה בתוצאות התחרות.

0.3" .תקופת המבצע" – התקופה האמורה בסעיף 1 שלהלן.

4 .תקופת המבצע:

המבצע ייערך החל מיום 14.6.20 וכלה ביום 14.7.20.

5 .הזכאים להשתתף בתחרות ואופן ההשתתפות בתחרות:

6.1 .זכאי להשתתף בתחרות כל אדם מעל גיל 18.

6.2 .ההשתתפות בתחרות נעשית באמצעות שיתוף הפוסט, לייק לעמוד העיסקי ומתן ולייק לפוסט

ההשתתפות בתחרות מותנית בשלבים הבאים:

 • לייק לעמוד הפייסבוק ו/או לעקוב אחרינו באינסטגרם
 • לייק ושיתוף של פוסט התחרות
 • העלאת סטורי או תמונה (לפייסבוק או לאינסטגרם) של מרפסת/גינה עם תיוג של משתלת נירוונה

 

6.3 .כל אדם זכאי לשלוח טופס השתתפות אחד בלבד. (תמונה אחת בלבד)

7 .הפרס

7.1 .הפרס לזוכה בתחרות הינו  1000 ₪ ל למימוש במשתלת נירוונה המוקמת במושב עין עירון כלומר, ברכישה ישירה במשתלת נירוונה ולא דרך האתר של משתלת נירוונה, 500 ש"ח למקום השני, 250 ש"ח למקום השלישי.

7.2 .הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

7.3 .הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או

להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

7.4 .הזוכה יישא בכל ההיטלים/ המיסים הנדרשים על פי חוק לצורך מימוש הפרס, ולעורכת

המבצע לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

8 .אופן פרסום המבצע

8.1.הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט, וכן יפורסם המבצע באמצעות רשת הפייסבוק והאינסטגרם

 

8.2.עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

 

9 .מועד פרסום תוצאות התחרות- ה-15.7.20

9.1 .בחירת הזוכה תעשה בשתי פעימות. 10 הגינות היפות ביותר תבחרנה על ידי משתלת נירוונה ויפורסמו באתרנו, בדף הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם לבחירת הקהל הרחב. התמונות שישיגו את מירב הקולות (על ידי תגובה עם מספר התמונה) יזכו בפרס

9.2 .ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי מועד התחרות, תפורסם, בסמוך למועד ההחלטה על

השינוי, הודעה באתר האינטרנט בדבר מועד התחרות החדש.

10 .אופן עריכת התחרות

10.1 .לאחר ספירת קולות המצביעים בפייסבוק ובאינסטגרם תיבחר הגינה שקיבלה את כמות הקולות הרב ביותר ותזכה בפרס הראשון, התמונה השניה תזכה בפרס השני והשלישית בפרס האחרון.

 

10.2 .פרסום תוצאות התחרות

10.3 .שם הזוכה בתחרות יפורסם בעמוד הפייסבוק  ובאינסטגרם לאחר ספירת הקולות הנבחרים במדיה .

11 .הודעה על זכייה בתחרות ואופן קבלת הפרס

11.1.במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ספירת הקולות תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בתחרות ולהודיע לו על זכייתו, ובמקביל תישלח אליו הודעה בפייסבוק בדבר

הזכייה, על בסיס הפרטים שמילא בטופס ההשתתפות המקוון.

11.2 .עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכה בתחרות באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה

מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ

סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים

שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע"י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא

תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא,

לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.

11.3.עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בתחרות להתייצב במשרדי

עורכת המבצע, להזדהות באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח

המצורף כנספח ב' לתקנון, בעת קבלת שובר הפרס.

11.4.עורכת המבצע תאפשר לזוכה בתחרות לקבל את שובר הפרס עד 32 ימים מיום ההכרזה על

הזוכה. מימוש הפרס ייעשה בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס.

11.5.עורכת המבצע שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה

בתחרות לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקחת:

11.6.חשש לאי תקינות ו/או זיוף.

11.7.סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.

11.8.סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל הפרס.

11.9 אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

12 .אופן מימוש הפרס

12.1 .האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בתחרות בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל

אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.

12.2.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר

את מימוש הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין.

12.3.עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר

יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו לאחר 30 יום מרגע הרכישה במשתלה.

12.4.הזוכה בתחרות פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או

שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל

שיתגלה לאחר 30 יום מרגע קבלת המוצר וזאת לאחר הזוכה מילא את ההנחיות שניתנו לגידול הצמח מטעם המוכר במשתלה.

13 .הצהרות המשתתף

13.1.בהשתתפותו במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי

קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף

ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

13.2.המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא פוטר את

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה

הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

13.3 כל משתתף בתחרות מאשר שימוש בתמונות שהוא צילם לפרסום באתר או בכל מדיה אחרת של משתלת נירוונה ובמשתלה עצמה לצרכי פרסום ושיווק.

14 .הגבלת השתתפות

14.1 .ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי עורכת המבצע ועל בני

משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע, לרבות יועצים,

פרסומאים ובתי דפוס.

15 .אחריות

15.1.ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. עורכת המבצע ו/או מי

מטעמה אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו

לזוכה בתחרות ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף

האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף

הרלוונטי מיד עם דרישה.

15.2 .על הזוכה בפרס לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה

ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בתחרות את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או

בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה

בתחרות לקבלת "שוויו הכספי" של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל

הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע

ו/או מי מטעמה בעניין.

15.3 .ויתר הזוכה בתחרות על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא ) לרבות, אך לא

רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקחת ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה (לא

יהיה הזוכה בתחרות זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע

מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

15.4.יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי עורכת

המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור

לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו.

15.5.עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות

ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

15.6 .כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת התחרות מחמת כח

עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה

ולא יזכו את המשתתפים בתחרות ו/או את הזוכה בתחרות בכל סעד ו/או זכות.

 

צור קשר: service@mnirvana.co.il

 

0
  0
  המריצה שלך
  המריצה שלך ריקהחזור לחנות
   Calculate Shipping
   קוד קופון